top of page

Upravni odbor

za mandatno obdobje 2019- 2023

Predsednik

Podpredsednik

Član

Član

Član

Član

Član

Član

Član

Renato KOLMANKO

Ljubo GERMIČ

Jure BREČKO

Ivan ČERIČ

Matija FRUMEN

Zoran KAJSER

Andrej SANDE

Drago PLOHL

Iztok ŠTRAUS

Upravni odbor je organ ŠZR, ki ga izvoli skupščina in vodi delo ŠZR v obdobju med dvema sejama skupščine. Skupščina ŠZR izvoli tudi predsednika in podpredsednika upravnega odbora.

 

Pri evidentiranju kandidatov za upravni odbor je potrebno upoštevati zastopanost športnih društev glede na številčnost in področje dejavnosti (tekmovalni šport, športna rekreacija) ter zastopanost vseh območij Občine Ruše.

 

Upravni odbor odloča na sejah z večino glasov prisotnih članov.

 

Predsednik upravnega odbora je istočasno predsednik in zastopnik ŠZR.

 

Predsednik (v njegovi odsotnosti pa podpredsednik) zastopa ŠZR pred javnostjo, drugimi organizacijami in državnimi organi po navodilih upravnega odbora ali skupščine ŠZR.

 

Član upravnega odbora ne more biti v istem mandatu član nadzornega odbora ali častnega razsodišča in obratno.

bottom of page