top of page

Sekretar

Mojca POTRČ

031 665 999

Sekretarja imenuje skupščina ŠZR za obdobje štirih let in je lahko ponovno imenovan. Sekretar ŠZR je istočasno sekretar organov ŠZR, za svoje delo pa je odgovoren upravnemu odboru in skupščini ŠZR.

 

Sekretar opravlja predvsem nasklednje naloge:

  • skrbi za zakonito in pravilno poslovanje ŠZR,

  • odgovoren je za pravočasno pripravo gradiv za seje skupščine in upravnega odbora ŠZR ter za izvrševanje sprejetih sklepov,

  • opravlja druge strokovne naloge, ki mu jih določi skupščina, upravni odbor ali predsednik ŠZR.

Sekretar ni član upravnega odbora, mora pa obvezno sodelovati na zasedanjih skupščine in sejah upravnega odbora ter na sejah odborov in komisij, ki jih trajno ali začasno ustanovi upravni odbor.

 

Sekretar dobi mesečni honorar v skladu z mandatno pogodbo, ki jo vsako leto potrdi upravni odbor.

bottom of page