top of page

Upravni odbor

za mandatno obdobje 2014- 2015

Nadzorni odbor

za mandatno obdobje 2019- 2023

Ivan ČERIČ

Matjaž VODUŠEK

Predsednik

Ljubo GERMIČ

Aleš TROP

Predsednik

Boštjan ČERTALIČ

Josip AJD 

Član

Član

Nadzorni odbor je organ, ki ga voli skupščina ŠZR.

 

Nadzorni odbor nadzoruje uresničevanje sklepov in pravilnost finančno - materialnega poslovanja ŠZR in o nepravilnostih opozarja upravni odbor ter skupščino ŠZR, kjer mora podati pisno poročilo.

Člani nadzornega odbora so vabljeni in imajo pravico sodelovati na sejah upravnega odbora, vendar nimajo pravice glasovanja.

Sklepi se na sejah nadzornega odbora sprejemajo z večino glasov vseh treh članov odbora.

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini ŠZR.

 

Član nadzornega odbora ne more biti v istem mandatu član upravnega odbora ali častnega razsodišča in obratno.

bottom of page