top of page

Častno razsodišče

za mandatno obdobje 2019- 2023

Član

Član

Janez TRUP

Tine MARINŠEK

Matjaž VODUŠEK

Predsednik

Častno razsodišče je organ, ki ga voli skupščina ŠZR, sestavljajo pa ga predsednik in 2 člana. Za člana častnega razsodišča je lahko izvoljen tisti član, ki ima potrebno znanje, izkušnje in moralne lastnosti za opravljanje te funkcije. Sklepi se na sejah častnega razsodišča sprejemajo z večino glasov vseh treh članov razsodišča. Častno razosdišče je za svoje delo odgovorno skupščini ŠZR.

 

Častno razosdišče obravnava naslednje kršitve:

  • kršitve določb Statuta ŠZR,

  • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij,

  • neizvrševanje sklepov organov ŠZR,

  • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu ŠZR,

  • druge kršitve, ki jih imajoopredeljene članice v svojih aktih.

Častno razsodišče izreka članom organov ŠZR disciplinske ukrepe, ki so navedeni v Disciplinskem pravilniku ŠZR. Častno razsodišče lahko tudi posreduje v sporu med dvema ali več članicama ŠZR.

bottom of page